इंग्रजी क्रमांक

0

या इंग्रजी धड्यात, आपण इंग्रजीतील संख्या पाहू. प्रथम आपण इंग्रजी संख्या 10 पर्यंत लिहू, म्हणजे इंग्रजी संख्या, नंतर इंग्रजी संख्या 100 पर्यंत, आणि नंतर आपण इंग्रजीमध्ये संख्यांबद्दल उदाहरण वाक्ये लिहू. आपण इंग्रजीतील संख्यांचे स्पेलिंग आणि उच्चार जाणून घेऊ.

इंग्रजी क्रमांकावर या विषयावर आम्ही खालील विषयांचा समावेश करू:

 • इंग्रजी आकडेवारी
 • इंग्रजीमध्ये 100 पर्यंत संख्या
 • शब्दलेखन व इंग्रजीतील अंकांचे उच्चार
 • इंग्रजीमध्ये संख्या लक्षात ठेवण्याचे मार्ग
 • दशांश संख्या इंग्रजीत कशी करावी
 • फ्रॅक्शनल नंबर इंग्रजीत कसे वापरावे
 • इंग्रजीमध्ये टक्केवारी कशी उच्चारता येईल
 • तारखा आणि वर्ष इंग्रजीत कसे वाचायचे

इंग्रजीमध्ये क्रमांक कसे लिहावे

इंग्रजी क्रमांक; तुर्की संख्यांप्रमाणेच हे एका विशिष्ट पद्धतशीरतेनुसार तयार केले गेले आहे. तथापि, आपण या कामाचे तर्क समजून घेतल्यास, शक्य तितक्या लवकर आपण संख्येचे स्पेलिंग आणि उच्चार दोन्ही शिकू शकाल. या संदर्भात, प्रथम, आपण 1 आणि 100 पर्यंत सर्व अंकांचे शब्दलेखन आणि उच्चारण दोन्ही शिकले पाहिजे. तथापि, आपण 1 ते 10 पर्यंत सर्व संख्या बसविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. आम्ही असे म्हणू शकतो की 10 ते 100 पर्यंत इतर संख्या शिकणे खूप सोपे होईल.

दरम्यान, चला एक छोटीशी नोंद जोडूया: जर तुम्हाला शून्य ते लाखो पर्यंतचे सर्व जर्मन अंक त्यांचे शब्दलेखन आणि उच्चार या दोन्हीसह शिकायचे असतील, तर कृपया आमचा धडा पहा: जर्मन संख्या

आता आम्ही आमचा इंग्रजी अंकांचा विषय सुरू ठेवतो. प्रथम, आपण एक दृश्य देऊ, नंतर इंग्रजीमध्ये एक एक करून संख्या लिहू.

ingilizce sayılar

घरपोच
वस्तूंचा साठा

खाली इंग्रजी क्रमांक एक ते शंभर पर्यंत आहेत.

जर्मन दिवस इतके सुंदर आहेत का?

क्लिक करा, 2 मिनिटांत जर्मन दिवस शिका!

इंग्रजी क्रमांक

 • 0 - शून्य (झिरो)
 • 1 - एक (व्हॅन)
 • 2 - दोन (तू)
 • 3 - तीन (तीन)
 • 4 - चार (साठी)
 • 5 - पाच (दोष)
 • 6 - सहा (सायक्स)
 • 7 - प्रेमळ (प्रेम)
 • 8 - आठ (एआयटी)
 • 9 - आजी (नयन)
 • 10 - दहा (त्वचा)
 • 11 - अकरा (लिफ्ट)
 • 12 - बारा
 • 13 - तेरा (समारंभ)
 • 14 - चौदा (फोर्टिन)
 • 15 - पंधरा (फिफ्टीन)
 • 16 - सोळा (सिक्स्टिन)
 • 17 - सतरा (आनंद)
 • 18 - अठरा (अठरा)
 • 19 - एकोणीस (नयनटीन)
 • 20 - वीस (कंद)
 • 21 - एकवीस
 • 22 - बावीस (तुवेन्ती तू)
 • 23 - तेवीस (tuventiy tırii)
 • 24 - चोवीस (तुवेन्टीसाठी)
 • 25 - पंचवीस (ट्युवेन्टी फेफ)
 • 26 - सव्वीस (ट्युव्हेन्टी सिक्स)
 • 27 - सत्तावीस (प्रेम ट्यून्टी)
 • २ - - अठ्ठावीस (अठ्ठावीस वर्ष)
 • २ - - एकोणतीस (तुवेन्ती नयन)
 • 30 - तीस (törtiy)
 • 31 - एकतीस (törtiy व्हॅन)
 • 32 - बत्तीस (ट्रीट्यू तू)
 • 33 - तेहतीस (तीनतीस वर्षे)
 • 34 - चौतीस (ट्रेटीसाठी)
 • 35 - पंचेचाळीस (पाच वर्षे)
 • 36 - छत्तीस (तीन सेकंद)
 • 37 - तीस प्रेमळ (प्रेम प्रेम)
 • 38 - तीस-आठ
 • 39 - एकोणतीस (टर्टी नयन)
 • 40 - चाळीस (चाळीस)
 • 41 - एकोणचाळीस (चाळीस व्हॅन)
 • 42 - बेचाळीस (चाळीस तू)
 • - forty - त्रेचाळीस (चाळीस प्रकार)
 • 44 - चाळीचाळीस (चाळीस साठी)
 • 45 - पंचेचाळीस (चाळीस फेयफ)
 • 46 - छत्तीस (चाळीस सेकंद)
 • 47 - पंच्याऐंशी (प्रेम चाळीस)
 • 48 - एकोणचाळीस (चाळीस आठ)
 • 49 - एकोणचाळीस (चाळीस नयन)
 • 50 - पन्नास (अर्धशतक)
 • 51 - एकपन्नास (अर्ध व्हॅन)
 • 52 - बावन (अर्धशतक)
 • 53 - त्रेपन्न
 • 54 - चौपन्न (अर्धशतक)
 • 55 - पंचावन्न (अर्धशतक फेफ)
 • - fifty - छप्पन (साठ)
 • 57 - पन्नास-प्रेमळ (प्रेम अर्धशतक)
 • 58 - अठ्ठावन्न
 • - - - एकोणपन्नास (पन्नास नयन)
 • 60 - साठ (सिक्ठी)
 • 61 - एकसष्ट (व्हॅक संभोग)
 • 62 - बासष्ट (शिक्षा तू)
 • 63 - त्र्याहत्तर
 • 64 - चौसष्ट (सिक्स्टीसाठी)
 • 65 - पंच्याऐंशी (शिक्षा फेएफ)
 • 66 - साठष्ट
 • 67 - साठ प्रेमळ (प्रेम संभोग)
 • 68 - अठ्ठ्याऐंशी
 • - - - एकोणतीस (सिक्शन नयन)
 • 70 - सत्तर (आनंद करा)
 • --१ - सत्तर एक (सत्तर व्हॅन)
 • --२ - बहात्तर (सत्तरी तू)
 • 73 - त्र्याहत्तर
 • - 74 - चौहत्तर (चौहत्तर)
 • 75 - पंच्याहत्तर (सेव्हन्ती फेफ)
 • 76 - सत्तर
 • 77 - सत्तर प्रेमळ (प्रेम आनंद करा)
 • - 78 - एकोणत्तर (सत्तर)
 • - - - सत्तर एकोणीस (सत्तर नयन)
 • 80 - ऐंशी (एटी)
 • 81 - ऐंशी (एटी व्हॅन)
 • --२ - बयासी (ऐंटी तू)
 • 83 - त्र्याऐंशी
 • - 84 - चौयासी (ईती)
 • - eight - पंच्याऐंशी (इत्यादी)
 • - eight - ऐंशी
 • - 87 - ऐंशी-प्रेमळ
 • 88 - अठ्याऐंशी (ऐंटी)
 • 89 - एकोणतीस (एती नयन)
 • 90 - नव्वद (नयनती)
 • 91 - एकोणपन्नास (नयनती व्हॅन)
 • 92 - एकोणपन्नास (नयनती तू)
 • 93 - एकोणतीस
 • - - - एकोणपन्नास (नयनती)
 • - - - पंचाहत्तर (नयनती फेफ)
 • - - - नव्वदी (नयनती सिक्स)
 • - - - एकोणतीस (प्रेम नयंती)
 • 98 - एकोणतीस
 • 99 - एकोणतीस (नयनती नयन)
 • 100 - एकशे (व्हॅन हॅन्डर्ड)

ingilizce rakamlar, ingilizce sayilar

एकदा आपल्याला 0 ते 10 पर्यंतची सर्व संख्या माहित झाल्यास आपण 11 ते 100 पर्यंत इतर संख्या शिकणे सुरू ठेवू शकता. तथापि, आम्ही म्हटल्याप्रमाणे आपली प्राथमिकता 1-10 क्रमांकाची असावी! दरम्यान, इंग्रजीमध्ये शून्य (0) शून्य असे लिहिले जाते आणि झिरो म्हणून वाचले जाते.

इंग्रजी; या भाषेचे शिक्षण जीवनातील सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून येण्यासारखे मूल्यवान होते. प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यवसाय, प्रशिक्षण क्षेत्र आणि विशेष स्वारस्यांसाठी इंग्रजी त्याचे ज्ञान सुधारणे आवश्यक आहे! या टप्प्यावर, जे इंग्रजी शिक्षण सुरू करतात ते प्रथम आहेत इंग्रजी शब्द त्यांना त्यांची शब्दसंग्रह विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, सामान्य इंग्रजी अभिव्यक्ती शिकण्याच्या पद्धतीही लक्ष्य केल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, जगातील इतर भाषांप्रमाणे, असेही काही विषय आहेत जे प्रत्येकाने इंग्रजीमध्ये शिकले पाहिजेत. या प्रकरणांच्या शीर्षस्थानी क्रमांक आहेत!

इंग्रजी शिका आपल्या वतीने जे काही असेल त्याचा हेतू, आपण निश्चितपणे संख्या आणि संख्येचे इंग्रजी समतुल्य शिकले पाहिजे. अन्यथा, आपण इंग्रजी शिक्षणाच्या पुढील टप्प्यावर जाऊ शकणार नाही. संख्या; यात असे शब्द आहेत जे अपरिहार्यपणे दैनंदिन जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वापरले जाणे आवश्यक आहे. इंग्रजी क्रमांक आणि त्यांचे शब्दलेखन आणि उच्चारण नक्कीच शिकले पाहिजे.

विशिष्ट योजनेनुसार इंग्रजी क्रमांक शिकणे आवश्यक आहे. इतर भाषांप्रमाणेच इंग्रजीही काही विशिष्ट तत्त्वांवर आधारित आहे. इंग्रजी; अनियमित किंवा अनियंत्रित मार्गाने शिकण्याची भाषा नाही. तथापि, इंग्रजीमध्ये बोलणे आणि लिहिणे या मूलभूत तत्त्वे समजल्यानंतर, जे शिल्लक आहे ते शिकणे खूप सोपे होईल. इंग्रजीमध्ये संख्या शिकणे ही व्याख्या खूप चांगली बसते.

इंग्रजीमध्ये क्रमांक शिकताना आपण काय लक्ष द्यावे?

इंग्रजी क्रमांक; आम्ही आधी म्हटल्याप्रमाणे, त्यास स्वतःच एक लय असते. दुस .्या शब्दांत, हे एका विशिष्ट पद्धतशीरतेनुसार नियमन केले जाते. म्हणूनच आपण इंग्रजीमध्ये अधिक सहजपणे संख्या शिकू शकता. संख्या शिकणे हे अवघड वाटेल. या टप्प्यावर, आपण 1 ते 10 क्रमांक शिकून सुरुवात केली पाहिजे. या संख्या शिकणे आपल्यासाठी फार कठीण नाही. कारण आम्हाला हे सांगायचे आहे की आपण शाळेत, टीव्हीवर आणि इतर बर्‍याच ठिकाणी परिचित असलेल्या त्या संख्या आहेत.

इंग्रजी क्रमांकाचे विशिष्ट संकेत आहेत. १२ ते १ from पर्यंतच्या सर्व संख्या शेवटच्या अखेरीस जोडून शिकणे सोपे होईल. या क्षणी आम्ही म्हणू शकतो की आम्ही उल्लेख केलेल्या श्रेणीतील संख्या शिकताना आपली नोकरी सुलभ होईल. 12 आणि 19 शिवाय इतर क्रमांक आम्ही नमूद केलेल्या नियमानुसार व्यवस्थित केले जातात. 11, 12 आणि 20 हे 30 च्या गुणामध्ये शिकणे योग्य होईल.

20-30 किंवा 30-40 दरम्यान संख्या शिकणे खूप सोपे होईल कारण आपण आधी शिकलेल्या 9 व्या क्रमांकाचा वापर कराल. 100 नंतर संख्या शिकणे त्याच तर्कशास्त्रात केले जाते. प्रथम, संख्या किती समाविष्ट आहे हे आपल्याला सांगावे लागेल. शंभरदोनशे, आठशे असे निर्धार केल्यावर, उर्वरित संख्या 1 ते 100 आहे. इंग्रजी क्रमांक आपण भाग जुळणे आवश्यक आहे.

इंग्रजीमध्ये संख्या शिकणे अत्यंत महत्वाचे! दररोज बोलण्याची भाषा वापरताना, जेव्हा संस्था किंवा औपचारिक बाबींचा विचार केला जातो इंग्रजी क्रमांक सह आली आहे. याव्यतिरिक्त, शाळेत, काम, घर, अन्न ऑर्डर, लेखन याचिका, पत्त्याची ओळख आणि इतर बर्‍याच ठिकाणी. इंग्रजी क्रमांक आपल्याला माहितीची आवश्यकता असेल.

आपणास संख्येचे इंग्रजी समतुल्य माहित नसल्यास किंवा त्या अपूर्णपणे माहित असल्यास आपणास बर्‍याच अडचणी येतील. खरं तर, आपल्या बर्‍याच नोकर्या या कारणास्तव रद्द केल्या जातील. या संदर्भात, आपण त्यांच्या स्पेलिंग आणि उच्चारांसह इंग्रजी संख्या देखील शिकल्या पाहिजेत. जरी, इंग्रजी भाषा शिकणे आपण प्रथम क्रमांकासह प्रारंभ करणे आवश्यक आहे.

इंग्रजीमध्ये क्रमांकांसह व्यायाम

 • बसलेल्या खोलीत एकतीस लोक आहेत. (दिवाणखान्यात 31 लोक आहेत.)
 • लिओनेल मेस्सीने 2019 मध्ये आपला सहावा बॅलोन डीओर जिंकला. (लिओनेल मेस्सीने 2019 मध्ये सहावा बॅलन डी ओअर पुरस्कार जिंकला.)
 • दरड कोसळल्यानंतर सहाशे लोक बेघर झाले. (भूस्खलनानंतर 600 लोक बेघर झाले.)
 • मी वीस वेळा शांत रहायला सांगितले. (मी तुम्हाला 20 वेळा गप्प राहण्यास सांगितले.)
 • 2020 मध्ये तो तिस third्यांदा फ्रान्सला गेला. (2020 मध्ये तो तिस France्यांदा फ्रान्सला गेला.)

इंग्रजीमध्ये दशांश क्रमांक कसे वाचायचे?

इंग्रजीमध्ये दशांश वाचणे हे तुर्कीच्या तुलनेत एका वेगळ्या प्रकारे होते. दशांश चिन्ह हे बिंदू म्हणून वाचले जात असताना, उर्वरित एक एक करून क्रमांक म्हणून वाचले जातात.

 • 5: पाचवा बिंदू
 • 30: बिंदू तीन
 • 75: बिंदू सात पाच
 • 06: बिंदू शून्य सहा
 • 95: दोन बिंदू नऊ पाच

इंग्रजीत भागांश क्रमांक कसे वाचावे?

इंग्रजीमध्ये अपूर्णांक क्रमांक वाचणे दशांश आणि दशांश वाचण्यामध्ये समानता आहे. भिन्न संख्येचा अंश मोजणीच्या संख्येचा वापर करुन वाचला जातो, आणि भाजक सामान्य संख्या वापरुन वाचला जातो. याव्यतिरिक्त, जेव्हा अंश एकापेक्षा जास्त असेल तेव्हा, प्रत्येक संज्ञेमधील ऑर्डरची संख्या बहुवचनात वाचली जाते. ज्या नियमांबद्दल आपण बोलत आहोत तो क्रमांक 2 वगळता सर्व क्रमांकावर लागू आहे. जेव्हा संवर्गातील संख्या 2 असते, तेव्हा भिन्न नियम लागू होतो. अशा प्रकरणांमध्ये, जर अंश 1 अर्धा असेल तर संख्या 1 पेक्षा जास्त असेल भागांना म्हणून वाचा.

 • 1/3: एक तृतीयांश
 • 3/5: तीन अर्धशतक
 • 5/8: पाच आठवे
 • ½: अर्धा
 • २०१//१:: तीन भाग

इंग्रजीमध्ये टक्केवारी कशी वाचायची?

इंग्रजीत वाचन टक्केवारी हे अत्यंत सोपे आहे. याव्यतिरिक्त, आम्ही असे म्हटले पाहिजे की टक्केवारी वाचन अत्यंत महत्वाचे आहे. हे विशेषतः दैनंदिन जीवनात आणि व्यवसायिक जीवनात वापरले जाते.

 • 6%: सहा टक्के
 • 30%: तीस टक्के
 • 36,25%: छत्तीस बिंदू दोन पाच टक्के
 • %शंभर: शंभर टक्के
 • 500%: पाचशे टक्के

इंग्रजीत नाणी कशी वाचायची?

इंग्रजीतील पैशांची रक्कम वाचण्यासाठी एक वेगळा मार्ग अवलंबला जातो. पैशाची रक्कम वाचताना प्रथम संपूर्ण क्रमांक वाचला जातो. मग शेवटी चलन जोडले जाते. दशांश संख्येच्या बाबतीत, बिंदूच्या आधी आणि नंतर स्वतंत्रपणे भाग वाचण्यास सामोरे जावे लागते. तसेच, वाचलेल्या चलनात नाण्याचे नाव असल्यास, हे नाव शेवटी जोडले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, वरील नमूद दशांश वाचणे वेगळे आहे. म्हणूनच आपल्याला असे म्हणायचे आहे की हे नियम फक्त चलनांवर लागू होतात. विषय समजून घेण्यासाठी आम्ही उदाहरणासह स्पष्टीकरण देऊ!

 • $ 30: तीस डॉलर्स
 • 55 युरो: पन्नास युरो
 • 150.: एकशे पन्नास पौंड
 • 12,66 युरो: साडेसहा युरो
 • .45,35 XNUMX: पंचेचाळीस डॉलर्स आणि पंचेचाळीस सेंट

परिणामी, पैशांची रक्कम वाचण्यात आपल्याला गंभीरपणे कार्य करावे लागेल.

इंग्रजीमध्ये उपाय कसे वाचावेत?

मोजमाप इंग्रजी एकके हे तुर्की प्रमाणे संक्षिप्त आहे. याव्यतिरिक्त, आम्ही नमूद केले पाहिजे की मोजमाप वाचण्यात कोणतीही अडचण नाही. हे तुर्कीमध्ये वाचल्याप्रमाणे वाचणे शक्य आहे.

 • 50 मी: पन्नास मीटर
 • 30 किमी / ता: ताशी तीस किलोमीटर
 • 12 फूट: बारा फूट
 • 2 टी एसपी: दोन चमचे

इंग्रजीमध्ये वर्ष कसे वाचावे

तुर्कीप्रमाणेच इंग्रजी भाषेत वर्षांचे वाचन करणे ही सामान्य संख्या वाचण्यापेक्षा थोडीशी जटिल आहे. चार-अंकी संख्या असलेल्या वर्षांमध्ये प्रामुख्याने पहिले दोन अंक पूर्णांक म्हणून वाचले जातात. नंतर आम्हाला असे सांगायचे आहे की पुढील दोन अंक पूर्णांक म्हणून वाचले जातात. तथापि, काही वर्षांमध्ये ही परिस्थिती लागू केली जाऊ शकत नाही.

विशेषत: नवीन सहस्र वर्षाची पहिली 100 वर्षे ती चार अंकांची असली तरीही संपूर्ण संख्या म्हणून वाचावी लागतात. याव्यतिरिक्त, ते दोन-अंकी पूर्णांक म्हणून वाचणे देखील सामान्य आहे. दुसरीकडे, मिलेनिया कधीही आणि कोठेही पूर्णांकात वाचले जाणे आवश्यक आहे. आपण कल्पना करू शकता म्हणून नवीन शतके पूर्णांक म्हणून वाचली जातात. याव्यतिरिक्त हजार शब्द वापरला जात नाही. विशेषत: गेल्या हजार वर्षांचे वाचन करताना हजार हा शब्द वापरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

तीन-अंकी वर्षे वाचताना एक वेगळी पद्धत आली आहे. तीन-अंकी संख्या म्हणून वाचणे सामान्य आहे तसेच दोन-अंकी क्रमांकांनंतर एक-अंकी क्रमांक म्हणून वाचणे देखील सामान्य आहे. मागील उदाहरणांप्रमाणे पूर्णांक म्हणून दोन-अंकी वर्षे वाचली जातात. या व्यतिरिक्त कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी आपण कोणत्याही वर्षाचे वाचन करतांना "वर्ष" हा शब्दप्रयोग वापरू शकता. अशा प्रकारे, वर्षाचा अर्थ अधिक विशिष्ट केला जाऊ शकतो. तथापि, आम्ही उल्लेख केलेला जोर केवळ दोन किंवा तीन अंकांची वर्षे वाचताना केला जातो.

याव्यतिरिक्त, "0" वर्षापूर्वीची वर्षे आहेत BC हे जोडून वाचले जाते. बीसी उच्चारले जाते "बीसी". आम्ही उदाहरणे सह वर्षे वाचू कसे स्पष्ट करू शकता!

 • 2013: वीस तेरा किंवा दोन हजार तेरा
 • 2006: दोन हजार सहा
 • 2000: दोन हजार
 • 2020: दोन हजार वीस
 • 1500: पंधराशे
 • 1850: अठरा पन्नास
 • 26: सहावीस
 • 3000 बीसी: तीन हजार बीसी

शेवटी, आपण शून्य कसे वाचायचे याबद्दल बोलले पाहिजे. शून्य वापर ब्रिटिश आणि अमेरिकन दोन्ही इंग्रजीमध्ये आढळतो. शून्य मुख्यतः क्रीडा स्पर्धांच्या निकालांमध्ये वापरली जाणारी एक अभिव्यक्ती आहे. नाही ही एक अभिव्यक्ती आहे जी यूएसएमध्ये वापरली जात नाही.

जेव्हा ती सार्वत्रिक भाषेची येते तेव्हा प्रथम मनाने इंग्रजी उत्पन्न. हे कधीही योगायोग नाही. खरं तर, आम्ही जगातील सामान्य भाषा इंग्रजी वारंवार आणि पुन्हा पुन्हा ऐकली आहेत. या टप्प्यावर, आपण सहजपणे म्हणू शकतो की जगातील इंग्रजी ही प्रमुख भाषा आहे. तथापि, सर्वांनाच आश्चर्य वाटते की इंग्रजी इतके लोकप्रिय कसे झाले आहे.

इंग्रजी व्यापक होत आहे; हे औद्योगिक क्रांतीनंतर अनुभवलेल्या प्रक्रियेविषयी आहे. व्यापाराच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाबद्दल धन्यवाद, इंग्रजीला स्वतःसाठी स्थान मिळू लागले. जागतिक भाषा; ही जगातील सर्वात जास्त बोली जाणारी भाषा नाही. चीनी; ही भाषा बहुधा लोक बोलू शकतात. तथापि, इंग्रजीइतकी महत्वाची भाषा होण्यासाठी यात नक्कीच यश आले नाही.

आम्ही असे म्हणू शकतो की एक भाषा ही आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही कारणांमुळे जागतिक बनली आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर आलेल्या घडामोडींचे अनुसरण करणे इंग्रजी शिकणे अनिवार्य झाले आहे. याव्यतिरिक्त, माध्यमांमधून 400०० वर्षांपासून इंग्रजी बोलली जात आहे हे आणखी एक महत्त्वाचे घटक आहे ज्यामुळे ते महत्वाचे आहे. लंडनमध्ये प्रथम आंतरराष्ट्रीय बातमी एजन्सीची स्थापना ही एक माहिती आहे जी या माहितीची पुष्टी करते.

ingilizce sayılar okunuşu yazılışı

इंग्रजी जागतिक भाषा कशी बनली?

इंग्रजी; 2020 च्या दशकात आजकाल बर्‍याच काळापासून जगावर वर्चस्व गाजविणारी ही भाषा असली, तरी ती त्वरित हे वैशिष्ट्य मिळवू शकली नाही. ऐतिहासिक घडामोडी नंतर आपण असे म्हणू शकतो की इंग्रजी ही एक भाषा आहे जी संपूर्ण जगावर अधिराज्य गाजवते. इंग्रजी; ही आर्थिक, कलात्मक आणि वैज्ञानिक शक्ती असलेल्या देशांची अधिकृत भाषा असल्याने, जगभर पसरणे सोपे आहे. तथापि, आम्ही अद्याप असे म्हणू शकतो की अशी काही कारणे आहेत जी इंग्रजी जागतिक संप्रेषणामध्ये भिन्न आहेत.

 • ब्रिटीश साम्राज्याची वाढ
 • ब्रिटिश साम्राज्याचा सामर्थ्य गमावल्यानंतर अमेरिकेचे प्रबळ राज्य म्हणून प्रवेश
 • औद्योगिक क्रांती
 • बँकिंग प्रणालीचा उदय आणि प्रसार
 • राज्यांमधील संबंधांचा विस्तार आणि या कारणासाठी सामान्य भाषेची आवश्यकता
 • टेलिव्हिजन आणि रेडिओ प्रक्षेपण, विशेषत: सिनेमाचा उदय आणि प्रसार
 • वैज्ञानिक संशोधन आणि शैक्षणिक अभ्यासामध्ये लक्षणीय प्रगती
 • जरी इंटरनेट अद्याप बाजारात नाही, तरीही लोकांना माहिती मिळवण्याच्या संधींमध्ये वाढ झाली आहे

परिणामी, आम्ही म्हणू शकतो की आजच्या इंग्रजी भाषेमध्ये वरील घडामोडी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहेत.

आमच्या वयात इंग्रजीचे महत्त्व काय आहे?

डिजिटल युग, ज्याचा पाया 1990 च्या दशकात घातला गेला; २००० च्या दशकात आणि त्यानंतर, २०१० च्या दशकात, त्याने एक गंभीर विकास प्रक्रिया सुरू केली आणि ती आजची स्थिती बनली. सीमा गायब होणे; डिजिटल युगाचा सर्वात महत्वाचा विकास म्हणून लक्ष वेधून घेतो. दुस words्या शब्दांत, तुर्कीमध्ये राहणारी एक व्यक्ती; वेळ आणि ठिकाणी फरक असूनही, तो जगातील पलीकडे राहणार्‍या लोकांशी कधीही संवाद साधू शकतो. या टप्प्यावर, आम्ही असे म्हणू शकतो की भिन्न भौगोलिक भागातील लोकांना सामान्य भाषेची आवश्यकता असते. इंग्रजी; ती बर्‍याच काळापासून लोक आणि संस्थांची सामान्य भाषा असल्याचे व्यवस्थापित करते.

आभासी जगाने आम्हाला ऑफर केलेल्या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी इंग्रजी अनुवाद नेहमीपेक्षा जास्त आवश्यक आहेत. दोन्ही वेबसाइट्स आणि मोबाइल अनुप्रयोग; ही इंग्रजी सामान्य भाषा म्हणून वापरली जाते. याव्यतिरिक्त, पारंपारिक वाणिज्यऐवजी ई-कॉमर्स देखील इंग्रजी वापरते. दुस words्या शब्दांत, आभासी जगात आपण पहात असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचे वाचन, समजून घेणे आणि त्याचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला इंग्रजी माहित असणे आवश्यक आहे!

इंग्रजी का महत्त्वाचे प्रश्नाचे उत्तर देताना लोकांना समजण्यासाठी व्यावहारिक गोष्टींबद्दल बोलणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानासंबंधी घडामोडींचे अनुसरण करण्यासाठी इंग्रजीचे ज्ञान आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कोरोनाव्हायरस, लसीकरण अभ्यास आणि इतर बर्‍याच समस्यांविषयी सामायिक केलेली प्रत्येक तपशील; यात सहसा परदेशी संसाधनांचा समावेश असतो.

याव्यतिरिक्त, आम्ही असे म्हणू शकतो की जगातील कोठेहीही लोक जेव्हा त्यांना पाहिजे तेव्हा संपूर्ण जगाशी बोलू शकतात. यूट्यूबवर अपलोड झालेल्या इंग्रजी व्हिडिओंचे आभार, पूर्णपणे भिन्न कारकीर्द आणि शैक्षणिक संधी मिळणार्‍या लोकांची संख्या मोजकीच नाही! असे बरेच लोक आहेत जे इंटरनेटवर थेट प्रसारित करून हजारो अनुयायांशी बोलतात! व्हिडिओ आणि पोस्ट; हे प्रकाशाच्या वेगाने, इंटरनेटवर पसरत आहे. तथापि, ज्या कोणालाही त्यांचा आवाज ऐकायचा असेल इंग्रजी करायलाच पाहिजे!

इंग्रजी जाणून घेतल्यामुळे सीमा कशा नष्ट होतात हे आपण एका चांगल्या उदाहरणासह स्पष्ट करू शकतो. स्वीडनमधील ग्रेटा थनबर्ग, आता 18 वर्षांची आहे; ऑगस्ट 2018 मध्ये त्यांनी हवामान बदलावर कारवाई करण्याच्या टप्प्यावर निषेध सुरू केला. हवामानासाठी शाळेच्या संपाकडे लक्ष वेधून, थुनबर्ग; तेव्हापासून तो हवामानाचा कार्यकर्ता आहे. थूनबर्गला इतर कार्यकर्त्यांपेक्षा वेगळे करणारी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे निःसंशयपणे त्यांची उत्कृष्ट शैली. दुस words्या शब्दांत, थूनबर्ग सर्वात योग्य वाक्ये आणि आवाजाच्या स्वरातून त्याला काय म्हणायचे आहे ते स्पष्ट करते; आपल्या उत्कृष्ट इंग्रजीमुळे ती देखील एक ठसा उमटवते. थनबर्ग; इंग्रजी जर तो किशोरवयीन असतो, तर कदाचित त्याने योग्य हेतू असूनही कधीही त्याचा आवाज ऐकला नसता.

इंग्रजी भाषांतरांचा वापर देखील अत्यंत विस्तृत! आपण असे म्हणायला हवे की इंग्रजी भाषांतरांचा उपयोग औषध, तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक क्षेत्रात विशेषतः आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये केला जातो. याव्यतिरिक्त, विशेषतः डिजिटल जगात इंग्रजी भाषांतर याचा उपयोग अत्यंत उत्पादक नोक for्यांसाठी होतो. विशेषतः डिजिटल मार्केटींगमध्ये इंग्रजीच्या प्रभावाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. मोठ्या ब्रँड्सची वाढ होण्यासाठी आणि जागतिक होण्यासाठी डिजिटल शक्यतांचे अस्तित्व अत्यंत महत्वाचे आहे! त्यामुळे प्रत्येक कंपनीच्या इंग्रजी भाषांतरांची मागणीही वाढत आहे. याव्यतिरिक्त, इंग्रजी भाषांतर त्याच्या सेवांमध्येही सुधारित आहेत.

अनुवादाच्या वाढत्या मागणीमुळे अनुवाद सेवांमध्येही नाविन्यपूर्ण काम केले जात आहे. सर्जनशील अनुवाद सेवांचे अस्तित्व इंग्रजी अनुवाद जगभरात सामायिक करण्यास सक्षम करते. परिणामी, आम्ही असे म्हणू शकतो की इंग्रजी भाषांतरे डिजिटल संप्रेषणाच्या जगाच्या मध्यभागी आहेत. याव्यतिरिक्त, इंग्रजी भाषांतर केल्यामुळे कलात्मक क्रिया जवळजवळ पाहिल्या जातात. दुसऱ्या शब्दात, इंग्रजी भाषांतर; विकसनशील तंत्रज्ञानाची शक्य तितक्या लवकर परिस्थितीशी जुळवून घेत, प्रत्येक क्षेत्रात स्वत: ला स्थान मिळते.

या सर्व कारणांमुळे आपण असे म्हणू शकतो की आपल्या काळात इंग्रजीला महत्त्व आहे. शाळांमध्ये, कार्य वातावरण आणि कोठेही आपण विचार करू शकता इंग्रजी शिका ही एक गरज म्हणून थांबली आणि अनिवार्य झाली.

जर्मन शिक्षण पुस्तक

प्रिय अभ्यागतांनो, तुम्ही आमचे जर्मन शिक्षण पुस्तक पाहण्यासाठी आणि विकत घेण्यासाठी वरील प्रतिमेवर क्लिक करू शकता, जे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आकर्षित करते, अतिशय सुंदर पद्धतीने डिझाइन केलेले आहे, रंगीबेरंगी आहे, भरपूर चित्रे आहेत आणि त्यात अतिशय तपशीलवार आणि दोन्ही आहेत. समजण्याजोगे तुर्की व्याख्याने. आपण मन:शांतीने म्हणू शकतो की ज्यांना स्वतःहून जर्मन शिकायचे आहे आणि शाळेसाठी उपयुक्त ट्यूटोरियल शोधत आहेत त्यांच्यासाठी हे एक उत्तम पुस्तक आहे आणि ते कोणालाही सहजपणे जर्मन शिकवू शकते.

तुमच्या डिव्हाइसवर थेट रीअल-टाइम अपडेट मिळवा, आता सदस्यता घ्या.

तुम्हाला हे देखील आवडतील
प्रतिक्रिया द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.